کدامیک از امکانات ESET Server/Mail/Gateway Security را می توانم با لایسنس خود استفاده کنم؟

با خواندن محصولات ESET Server، Mail یا Gateway، خطاهای زیر را که در فایل log نوشته شده است دریافت می کنید:

Child process smfi[7307] terminated with return code 69, restart in 60 seconds
Child process smtp[7148] terminated with return code 70, won't be restarted'

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نام و مکان فایل log ، به بخش Logging در کتابچه راهنمای محصول خود مراجعه کنید.

ESET Mail Security User Guide (for Linux)
ESET Server Security User Guide (for Linux)
ESET Gateway Security User Guide (for Linux)

بررسی کنید که یک فایل license معتبر (*.lic) برای محصول ESET شما در دایرکتوری /etc/esets/license وجود دارد.

license معتبر برای ESET Server Security به شما امکان می دهد از این عوامل ESET استفاده کنید:

esets_dac
libesets_pac.so
esets_scan

license معتبر برای ESET Mail Security به شما امکان می دهد از این عوامل ESET استفاده کنید:

esets_cgp
esets_cli
esets_imap
esets_mda
esets_pipe
esets_pop3
esets_smfi
esets_smtp

license معتبر برای ESET Gateway Security به شما امکان می دهد از این عوامل ESET استفاده کنید:

esets_ftp
esets_http
esets_ssfi.so
esets_icap

کدامیک ازامکانات ESET Server/Mail/Gateway Security را می توانم با لایسنس خود استفاده کنم؟کدامیک ازامکانات ESET Server/Mail/Gateway Security را می توانم با لایسنس خود استفاده کنم؟کدامیک ازامکانات ESET Server/Mail/Gateway Security را می توانم با لایسنس خود استفاده کنم؟کدامیک ازامکانات ESET Server/Mail/Gateway Security را می توانم با لایسنس خود استفاده کنم؟